So sánh Con người, Công ty và Quốc gia

September 24, 2007

 1. Đt vn đ

  Con người, Công ty và Quc gia là 3 đi tượng rt khác nhau tuy nhiên khi tìm hiu chúng có rt nhiu đim tương đng.

  C 3 đi tượng đu có các phm trù ging nhau.

  – H thng: Con người, Công ty và Quc gia đu là các h thng tc là nó gm nhiu thành phn và mi liên h gia chúng.

  – T chc: Mt quc gia cn t chc như thế nào hiu qu. cn t chc mt công ty như thế nào?

  – Tri thc:

  + Quc gia xây dng nhng thư vin chung đ lưu tr tài liu, Công ty cũng có t tài liu đ lưu tr công văn giy t, Cá nhân cũng có tài liu riêng.

  – Đào to:

  + Quc gia có nhiu hình thc đào to khác nhau

  + Công ty cũng có các loi đào to

  + Cá nhân cũng thường xuyên hc tp và rèn luyn bn thân.

  C 3 đi tượng cùng có:
  – Mc tiêu

  – Chiến lược

  – Kế hoch

  – .v.v

  Vì vy vic so sánh gia 3 đi tượng trên mang li nhiu thông tin b ích.

 2. T mô hình Công ty và Quc gia -> Mô hình Bn thân

  Mô hình doanh nghip và Quc gia

  Như chúng ta biết mt quc gia có nhiu mô hình khác nhau: trách nhim hu hn, công ty c phn, .v.v.

  Trong đó mô hình Công ty c phn là mô hình được coi là tiên itến nht.

  Tương t, mô hình Quc gia có:

  – Quân ch:

  – Chuyên chế:

  – Cng hòa:

  Mô hình Cng hòa là mô hình được coi là tiên itến  nht.

   

  Đim ging nhau gia mô hình Doanh nghip và mô hình Quc gia là tam quyn phân lp:

   


   


  T chc Bn thân

  T chc b thân theo mô hình Tam quyn Phân lp:


  Lưỡng đng

  Trong bn thân chúng ta s hình thành 2 đng:
  – Đng Bo th: Vô thc

  – Đng Dân ch: Ý thc

  – Chi phi và làm quan tòa gia 2 đng này là Tình thương là s hài hòa.

  Chúng ta s chp nhn mâu thun, đu tranh gia 2 bên:

  – Chúng ta va sng rt lý chí: phn ý thc có th phát trin rt mnh. Nó áp dng mi phương pháp mi tính toán.

  – Chúng ta sng rt tình cm

   


  Li ích

  Mô hình lưỡng đng giúp chúng ta:

  – Có cuc sng phong phú:

  Chúng ta phát trin được c 2 phn vô thc và ý thc. Vô thc không b phn Ý thc kìm nén. Mi phn đu có cái hay cái d, đu có mt mnh ca mình. Ý thc tư duy rt sc bén. Vô thc có ngun năng lượng không gii hn và có nhng cm nhn, giác quan th 6.

  – Gii phóng ngun lc bn thân:

  Phn vô thc trước kia b coi thường thm chí phn đng được công nhn. Như chúng ta đã biết phn Vô thc chiếm ti 80%-90% con người chúng ta.

  – Tránh mâu thun ni tâm:

  Bn cht cuc sng là mâu thun là bin chng. Tuy nhiên Ý thc luôn mun đi tìm chân lý cui cùng, mun tìm được hnh phúc vĩnh cu, cuc sng mãi mãi.

  Vi vic chp nhn c 2 lung tư tưởng, 2 dòng quan nim ca Vô thc và Ý thc, chúng ta hiu được bn cht ca thc ti và s dng thế mnh ca c Vô thc và Ý thc mt cách phù hp và hiu qu.

  – D thay đi, d thích nghi:
  Chúng ta không bo v “đng” nào c , chúng ta lng nghe c 2 và áp dng chúng mt cách phù hp. 2 Đng luôn to ra thế cân bng đng -> Khi cn thay đi rt nhanh.

  – Có kh năng phát hin li và điu chnh bn thân:

  Do có 2 Đng đi lp nên các dòng tư tưởng được c sát và cùng phát trin.

  Như chúng ta biết H thng mt Đng d mang li quan liêu và khi sai lm không có cơ chế điu chnh. Sai lm dn  đến Sai lm.

  S duy ý chí = Mô hình Chuyên chế

  Nn giáo dc hin nay quá đ cao Lý trí. Con người có thói quen:

  – So sánh: đi chiếu đi vi nhng gì mình biết

  – Đánh giá: thường nâng quan đim

  Đây là nhng hot đng ca Ý thc, ging như s kim duyt ca chính quyn ca Đng cng sn. Nó không mun bt c điu mi l. Nó lo s nhng tư tưởng mi phá v h thng cũ.

  Khi ý chí mnh quá nó s “cướp chính quyn” và xây dng chế đ 1 Đng.

 3. Xây dng Cng đng đ phát trin Công ty:

  So sánh gia Công ty và Cá nhân:

  Cá nhân

  Công ty

  Mô t

  Ý thc

  Ban Lãnh đo

  (HĐQT và Ban điu hành)

  Nghĩ mà không làm.

  Xây dng kế hoch, đnh hướng

  Ch là phn nh trong h thng.

  Nm quyn lc chính

  Vô thc

  Nhân viên

  Làm nhưng không nói

  Thc thi, tác nghip

  Hu như không có quyn lc

   

  Đ phát trin bn thân -> Chúng ta cn phát trin phn vô thc

  Tương t như vy, đ phát trin Công ty Chúng ta cn phát huy năng lc sáng to ca nhân viên:

  – Trao quyn cho nhân viên

  – Có cơ chế khuyến khích

  –  Đào to đi ngũ

  – Sn sàng lng nghe ý kiến ca nhân viên: T do tư tưởng

  – Không ép nhân viên theo ý kiến ca Lãnh đo

  – Có cơ chế khen thưởng kp thi

  – Hướng dn đ nhân viên sáng to.

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: