Business-Knowledge-IT

September 24, 2007


Thông tin chung:

Ngày tạo:

4/09/2007

Cập nhật:

 

Tác giả:

Phạm Ngọc Quang

Mục đích:

Mô tả mối bản chất mối liên hệ giữa Business – Tri thức và Công nghệ thông tin

Người đọc:

 • Ban lãnh đạo AG
 • Những người quan tâm

Verion:

1.0

Nội dung tóm tắt (Abstract):

Sơ đồ này mô tả Mô hình Công ty, Mô hình Con người, Tri thức và các Protocol.

Sơ đồ này có thể sử dụng để:

 • Khung phát triển Tri thức cho Công ty
 • Phát triển các protocol giữa Con người va Con người
 • Hiểu hơn bản chất ISO

Sau đây là nội dung chi tiết.

Nội dung chi tiết:

Sơ đồ mô tả các nội dung chính sau:

 • Mô hình Phân lớp Công ty
 • Mô hình Con người AG
 • Tri thức
 • Các Protocol
 • Mối liên hệ giữa Business – Tri thức – CNTT

Mô hình phân lp Công ty

Khái niệm

Công ty là một hệ thống, có thể phân rã thành các tầng:

 • Tầng Người sử dụng: Các cổ đông, Nhân viên, Khách hàng, Nhà nước;
 • Tầng Dịch vụ/Chức năng: Mỗi nhóm sử dụng các chức năng và dịch vụ cụ thể để đáp ứng yêu cầu của mình;
 • Tầng Process: Các tiến trình để thực hiện các chức năng trên
 • Tầng Hạ tầng: là mạng con người và máy móc. Nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực phần mềm thì con người = bộ não; máy móc = máy tính

Mô hình này mô tả sự liên quan chặt chẽ giữa Business – Con người (Tri thức) – CNTT. Phát triển Con người và CNTT có nhiều điểm tương đồng và cần phát triển khăng khít với nhau để tạo thành mạng Brain Computer Network.

 

Ứng dụng

Có thể áp dụng để thiết kế công ty. Phân rã từ nhu cầu thực tế thành các tiến trình cụ thể, từ tiến trình gán người cụ thể.

(Xem chi tiết Tài liệu: Sơ đồ Phát triển Công ty)

Mô hình Con người AG

Khái nim

Giống như máy tính, chúng ta có thể chia con người ra thành các tầng:

 • Ứng dụng
 • Networking
 • Hệ điêu hành
 • Vật lý

Giống như trong máy tính, phần mềm được gọi là Application.

Các ứng dụng trong con người cũng được gọi là Knowledge Application (KA).

Ứng dụng

Mô hình này có rất nhiều cách ứng dụng:

 • Khung để phát triển các Ứng dụng Tri thức: khung để quy hoạch các kiến thức và kỹ năng của nhân viên.
 • Đào tạo: cần phải “install” ứng dụng nào?
 • Tìm và Sửa lỗi
 • Phát triển cá nhân

Tri thức

Là phần phóng to mô tả cấu trúc của các ứng dụng Knowledge. Phần này đưa ra các khai niệm mới: Mạch Tư duy, Thao tác Tư duy, Cấu trúc Idea.

Tri thức gồm 3 phần:

Ý (idea)

Là tri thức mô tả, trả lời cho câu hỏi What.

Chúng ta có rất nhiều template mẫu như:

 • 5WH
 • .v.v

Các mẫu này có rất nhiều trong chương trình MindManager

Mch tư duy

Là các bước tiến hành xử lý Idea để tạo ra Idea mới.

Mạch Tư duy là quy trình sản xuất Tri thức.

Nhiều mạch Tư duy hay sử dụng:

 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống
 • Giải quyết vấn đề
 • .v.v.

Mạch Tư duy tích hợp gồm các Mạch tư duy cơ bản. Điều này lấy giống như mạch điện.

Mạch tư duy Gồm các thành phần cơ bản (linh kiện) là Thao tác Tư duy.

Thao tác tư duy

Phần nhỏ nhất của mạch tư duy. Các Thao tác tư duy cơ bản:

 • Gọi tên: hình thành khái niệm
 • Nhận biết:
 • Phân tích
 • Tổng hợp
 • .v.v

Ứng dụng

Chúng ta có thể ứng dụng để chuẩn hoá việc sản xuất Tri thức:

 • Phát triển sẵn các Mạch Tư duy cơ bản: Mỗi tri thức (báo cáo, kiến nghị, giải pháp, .v.v) cần kèm theo loại Mạch Tư duy sử dụng để tạo ra tri thức đó.
 • Đào tạo Nhân viên sử dụng các Thao tác tư duy cơ bản. Điều này làm tăng sự chủ động của nhân viên.
 • Sử dụng MS Vision Stencil để tạo ra các Mạch Tư duy cơ bản và Thao tác Tư duy cơ bản => Chúng ta có thể tái sử dụng và phổ biến rất nhanh. MS Visio có tính năng attach file, nên có thể attach luôn các Tri thức trong hình vẽ. Điều này giúp việc sản xuất tri thức rất trực quan.

Hiện thực hoá: NHÂN VIÊN AG = KNOWLEDGE WORKER

Như vậy, nếu áp dụng chúng ta công nghệ trên, chúng ta sẽ thu được:

 • Hiệu quả: Sản xuất tri thức rất nhanh vì khả năng tái sử dụng các tri thức cũ rất cao: sử dụng lại Mạch tư duy, tái sử dụng các Tri thức cũ dạng hình vẽ, file attach, .v.v.
 • Tăng chất lượng
 • Dễ kiểm tra chất lượng (Quality Assurance).

Tóm lại chúng ta sẽ thay đổi tư duy: Sản xuất Tri thức Hàng hoá! (ngược với nền tri thức tự cung tự cấp).

Các Protocol

Có 3 nhóm protocol.

Chúng ta đã nắm rất rõ các protocol giữa máy tính và máy tính. Chúng ta cần chuẩn hoá protocol giữa Brain – Brain.

Việc chuẩn hoá các protocol giúp: Giảm thời gian, tăng chất lượng.

Kết luận:

Sơ đồ này mới chỉ là version 1, cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

 

—– HẾT —–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: